Evalueringer

Evalueringer af den samlede undervisning og skolens virksomhed jf værdigrundlaget

På Efterskolen Solgården laver vi hvert år forskellige evalueringer.

Hvert år evalueres den samlede undervisning og mindst hvert andet år evaluerer vi skolens virksomhed set i forhold til værdigrundlaget. Vi har i vores værdigrundlag beskrevet, hvordan forskellige punkter kan blive evalueret - læs mere herom i skolens værdigrundlag - klik her

Nedenfor ses de seneste års evalueringer.

 

Evaluering 2015/16: "Evaluering af den samlede undervisning - skolens tilbud til to-sporgede elever og effekten på resten af skolen"

I skoleåret 2015/16 evaluerer vi den samlede undervisning, hvor vi på en særlig måde sætter fokus på skolens tilbud til to-sprogedeelever.

Kort om evalueringen:

Skolens opstillede mål: I skolens indholdsplan side 9 – 10 har vi opstillet en række mål/ en beskrivelse af skolens tilbud til to-sprogede elever. Disse mål og begrundelser vil danne udgangspunkt for evalueringens indhold.

Evalueringens mål: At opsamle viden og give indsigt i, hvordan to-sprogede elever oplever det at være en del af Efterskolen Solgården og om de når de mål, som skolen har opstillet. Vi vil også undersøge, hvordan skolens øvrige elever og medarbejdere oplever det, at der er to-sprogede elever på skolen.

Evalueringens form: Vi ønsker at lave evalueringen som digitalt spørgeskema, samt lave nogle interviews efterfølgende. Herefter bliver evalueringen opsamlet. Evalueringen vil blive udarbejdet af Peter Jensen, men med sparring fra faglærerne omkring vores tosprogede-elever.

Opfølgningsplan: Vi ønsker at følge op på evalueringen dels gennem fremlæggelse af resultatet  for medarbejderrådet og efterfølgende på et af skolens bestyrelsesmøder.

Læs mere om evalueringen ved at klikke her

Evalueringens resultater:

- Den samlede evaluering - hentes her

- Bilag 1 - hentes her

- Bilag 2 - hentes her

Hertil kommer at vi evaluerer den samlede undervisning bredt forstået via gruppesamler med alle skolens elever i løbet af de sidste to uger af skoleråret. Skolens forstander står for samtalerne.

 

Evalueringe af skoleåret 2015/16

I juni måned foretages der en generel evaluering af skoleåret med skolens elever. Skolens leder samt en af medarbejderne foretager gruppeinterviews med eleverne, hvor der evalueres på mange forskellige af de ting, som udgør et skoleår bl.a. undervisning, trivsel, fællesskab, skolens kristne værdigrundlag og meget mere.

Skolens leder orienterere og uddrager de væsentlige elementer og delagtiggør skolens medarbejdere heri på et medarbejdermøde. 

 

Undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse 2015/16

I skoleåret 2015/16 har vi gennemført en undervisningsmiljø- og trivselsundersøgelse blandt skolens elever.

Rapporten kan læses her

Bilag til rapporten kan læses her

Opsamlingsplan: Undersøgelsen gennemlæses af skolens ledelse og skolens øvrige medarbejdere. Rapporten bliver efterfølgende gennemgået på et medarbejdermøde, hvor der udledes nogle konklusioner, der skal have vores fokus fremadrettet.

-----------------------


Evaluering 2014/15: "Evaluering af værdigrundlaget - Kommende elever og forældres forventninger" 

I skoleåret 2014/15 har vi evalueret kommende elever og forældres forventninger til det at skulle være forældre/elever i kommende skoleår.

Evalueringen har haft en sådan sigte, at flere punkter i værdigrundlaget er blevet belyst. Det drejer sig især om punkt 4, 7 & 8.

Efterbehandling af evalueringen:

1)   Ledelsen har gennemarbejdet evalueringen.

2)   Medarbejderrådet har gennem gruppearbejde gennemarbejdet evalueringen.

3)   Bestyrelsen har på sit forårsmøde gennemarbejdet evalueringen.

undefined Læs bestyrelsens konklusion over evalueringen her

 

Evaluering 2014/15: "Den samlede undervisning"

I skoleåret 2014/15 er der blevet foretaget en række evalueringer af undervisningen, udlandsture og valgfag løbende gennem skoleåret af de medarbejdere, som har haft ansvaret for aktiviteterne.

I løbet af den sidste måned foretog en af skolens medarbejdere en samlet evaluering af det samlede undervisningstilbud sammen med skolens elever i forskellige grupper. Evalueringen foregik dels via skriftlige tilkendegivelser og via mundtlig samtale. Der blev lavet en kortere skriftlig opsamling, som skolens ledelse bruger i det videre arbejde i forbindelse med det kommende skoleår.

 

Evaluering 2013/14: Elevtrivsel & comeniusprojektet

I dette skoleår gennemførte en gruppe undervisere en evaluering af elevernes trivsel udfra en række spørgsmål i et spørgeark.

Desuden afhold forstanderen en række gruppeevalueringer over det samlede udbytte af skoleåret. Eleverne, der deltog i disse evalueringer, fik mulighed for at evaluere mundtligt i grupper, hvor de lyttede til hinanden og kom med mange fine indspark. Opsamlingen på evalueringen gøres ved, at forstanderen bruger forskellige elevudsagn i dialogen med lærerne og ledelsen omkring, hvordan vi kan gøre tingene endnu bedre i de kommende skoleår.

Der er desuden i dette skoleår i forbindelse med skolens Comeniusprojekter blevet lavet flere evalueringer. Disse kan læses på den fælles hjemmeside for de deltagende skoler - adressen findes ved at klikke her

 

Evaluering 2011/12 "Rummelighed"

I dette skoleår har vi evalueret på vores værdigrundlag, og fokus har været på begrebet rummelighed. Det er værdigrundlagets pkt 2 & 9, der har været genstand for vores evaluering.

Hent resultatet af evalueringen her

 

Evaluering 2010/11  "Undervisningsmiljøvurderingen"


I dette skoleår blev der lavet en undervisningsmiljøvurdering, som kombineredes med en evaluering af Solgården som kristen efterskole, hvorved vi bl.a. så på, om vores praksis afspejler vores værdigrundlag. Evalueringen fandt sted i april 2011 og blev forelagt bestyrelsen på bestyrelsesmødet i oktober 2011.

Hent resultatet af evalueringen her

 

Evaluering 2009/10 - "Solgårdens valgfagstilbud"

I januar gennemførtes en evaluering med særlig fokus på følgende tre punkter:

- Valgfag

- Linjer

- Hvorfor valgte du Solgården?

Disse punkter var en evaluering af vores værdigrundlags punkt 7 og 8, der bl.a. sigter på det faglige udbytte og indhold samt elevernes almene dannelse.

 Evaluering 2009/10 kan ses i pdf-format her: Del 1 / Del 2

Bestyrelsen fik forelagt evalueringen og gennemgik den på sidste bestyrelsesmøde. Evalueringen var meget tilfredstillende og gav et godt fingerpeg om, i hvilken retning skolen skal gå. Desuden pegede evalueringen også på, hvad der blev gjort godt pt, og hvordan eleverne oplevede linje og valgfagstilbudene, udtaler bestyrelsen.

 

Evaluering 2008/09 - "Intern kommunikation"


I november - december 2008 blev alle eleverne på Efterskolen Solgården præsenteret for et spørgeskema med knap 50 spørgsmål omhandlende den interne kommunikation på Solgården. Undersøgelsen var en evaluering af flere centrale punkter i vores værdigrundlag, der har med kommunikation at gøre. Nedenfor er spørgsmålene præsenteret sammen med de svar, som eleverne kom med.

Evaluering 2008/09 kan ses i pdf-format her

 

Evaluering 2006/07 - "kristen skole"
Solgården har deltaget i en undersøgelse, som er foretaget af CUR.

Formålet var at undersøge langtidseffekten af elevers ophold på en kristen efterskole. Der blev sendt spørgeskemaer ud til elever, som gik på skolen for 5 år siden. Det samlede resultat kan ses herunder.

Evaluering 2006/07 kan ses i pdf-format her

 

Evaluering 2005/06 - "Efterskole og kommunikation"
Vi har i skoleåret 2005/2006 lavet en selvevaluering med overskriften:"Efterskole og kommunikation"

 Bestyrelsen siger: "Vi glæder os over, at forældrene har givet nogle gode tilkendegivelser, bla. om "Efterskolernes dag". Vi er opmærksomme på, at der skal arbejdes med kommunikation i forbindelse med erhvervsvejledningen."

Evalueringen 2005/06 kan ses i pdf-format her

 

Evalueringer 2004/05 - "Kristen efterskole" & "Undervisningsmiljøvurdering"

Vi har i skoleåret 2004/2005 lavet en selvevaluering med overskriften: Efterskolen Solgården som "kristen efterskole", hertil kommer en undervisningsmiljøvurdering.

Resultaterne af evalueringen "Kristen efterskole" kan ses i pdf-filer:

Resultaterne af "undervisningsmiljøvurderingen" kan ses i pdf-filen:

 undervisningsmiljøvurdering 04/05